หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร


วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
       
 
"ภายในปี 2555 ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต
สามารถสร้างองค์ความรู้จากการคิดวิเคราะห์
รักษ์และภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น"
 
       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนเทศบาล 3
       
  จุดเน้นที่ 1 กระบวนการเรียนการสอนทุกระดับชั้นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  จุดเน้นที่ 2 จัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาการของสมอง (BBL) ในระดับปฐมวัย  
  จุดเน้นที่ 3 พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามแนวคิด  
    Constructionism  
  จุดเน้นที่ 4 พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม และจริยธรรม  
  ุจุดเน้นที่ 5 จัดระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
    แก่ผู้เรียนและชุมชน  
  จุดเน้นที่ 6 พัฒนาทักษะนักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา  
  จุดเน้นที่ 7 พัฒนาการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
    (School Based Management) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
  จุดเน้นที่ 8 แก้ไขปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
       
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kanittha_aey@hotmail.com
...