วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
     
 
" โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
เป็นสถานศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่วัฒนธรรม รักษ์และร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น "
 
     
แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
     
    1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
    2. ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
    3. ส่งเสริมให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
    4. ส่งเสริมการรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง  
    5. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
    6. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฎิบัติ  
     
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kanittha_aey@hotmail.com
...