หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถิตินักเรียนศึกษาต่อ
โครงการถนนปลอดภัย วัยใสอาสาป้องกันอุบัติภัยทางจราจร
   
การจัดการเรียนรู้ถนนปลอดภัย โดยใช้ Cars Model
แผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
ระดับชั้นอนุบาล
โครงการถนนปลอดภัย ช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป.1 ป.2 ป.3
กิจกรรมวัยใสอาสาป้องกันอุบัติภัย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้น ป.4 ป.5 ป.6
ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ  
 
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kanittha_aey@hotmail.com
...