หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร


 
คณะกรรมการสถานศึกษา

นางวราภา อัญชนา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)


นายวาจิส กันทะวัง

รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

     

นายสมศักดิ์ สืบสาย
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)


นางอรพิน เทพบุญ

กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางลลิตา จุรีรัตนากร

กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
     

นางสาวขนิษฐา วิเศษคุปต์

กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางเพียงใจ ประสาทพร

กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายธเนต สุริยะวงค์

กรรมการ
(ผู้แทนผู้ปกครอง)
     

นางประภาศรี ทาปลูก

กรรมการ
(ตัวแทนศิษย์เก่า)

นางทองอิน อินทยศ

กรรมการ
(ผู้แทนองค์กรชุมชน)

ร้อยตรีศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี

กรรมการ
(ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น)
     

พระครูปุณณฺบุญญาทร

กรรมการ
(ผู้แทนพระสงฆ์)

พระมหาศรีวรรณ โสวณณสิริ

กรรมการ
(ผู้แทนพระสงฆ์)

นางดวงใจ หาญพงษ์พันธ์

กรรมการ
(ผู้แทนครู)
 


นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์

กรรมการและเลขานุการ
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kanittha_aey@hotmail.com
...