หลักการและเหตุผล

    ตามที่ทาง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้มีการจัดตั้งชมรม ถนนปลอดภัยในถานศึกษา (RVP ROAD SAFETY CAMP) เพื่อ ให้กลุ่มเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ความปลอดภัย

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อเป็นการประชุมร่วมระหว่างประธานชมรม รองประธาน และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำความเข้าใจการจัดตั้ง ชม RSC


รายชื่อสมาชิก
นักเรียนที่เป็นสมาชิกชมรม. . .

 

  • u1
  • u2
  • u3
u11 u22 u33

วีดีโอคลิป
เชิญชมวีดีโอ การปฏิบัติหน้าที่อาสาจารจร

มองจราจรผ่านเลนส์
สำหรับโพสรูปที่ไม่เหมาะสมในการขับขี่ จักรยานยนต์
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไพศาล
ลาภจรัสแสงโรจน์

นาย ยงยุทธ กึ่งก้ำ
ที่ปรึกษาชมรม
ขณะนี้เวลา
- หน่วยงาน -
บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ
สวปถ.
กรมส่งเสริมการปกครอง
เทศบาลนครลำปาง
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 4
โรงเรียนเทศบาล 5
โรงเรียนเทศบาล 6
โรงเรียนเทศบาล 7
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
จำนวนผู้เข้าชม


 
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kanittha_aey@hotmail.com
...