หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
บุคลากรโรงเรียน

นางสาวณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางวิธิมา กันยายน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษานางอุษา สระสมศรี
ครู เชี่ยวชาญนางสุเพียร ปันทะเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวรัชนี ชมชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอำพรรณ วงศ์ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
       

นางสาวจีรวรรณ์ นิ้วแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษนางดวงใจ หาญพงษ์พันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางรุ่งทิวา พุ่มพวง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกนิษฐา ชุ่มเชื้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
       

นายยงยุทธ กิ่งก้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษนายสถาพร ณ ลำพูน
ครู ชำนาญการ

นางสาวกรรณิการ์ ชาจีน
ครู ชำนาญการ


นางสาวดลฤดี กลั่นภูมิศรี
ครู ชำนาญการ


       

นางคำเมย มุ่งเงินทอง
ครู ชำนาญการ

นางเพ็ญศรี เถาแปง
ครู ชำนาญการ

นางสาววลาวัลย์ ธะนะวงศ์
ครู ชำนาญการ

นางสาวเมสุรีย์ สุวิรัตนกุล
ครู ชำนาญการ

       

นางสาวนฤมล ไชยบุญเรือง
ครู ค.ศ.1

นางสาวพวงผกา เทพคำ
ครู ค.ศ.1

นายวรวิทย์ วรฉัตร
ครู ค.ศ.1


นางสาวธนพร ปัญญาผูก
ครู ค.ศ.1
       

นางสาวปิยวรรณ ไชยชมภู
ครูผู้ช่วย


นางสาวพรวิภา สุวรรณวงศ์
ครู พนักงานจ้างตามภาระกิจ


นางสาวรุ้งเพชร ป้อมสา
ครู พนักงานจ้างตามภาระกิจ


นางสาวปานทิพย์ ต้นชินดา
ครู อัตราจ้าง
       
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kaniss.aey@gmail.com
...