หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถิตินักเรียนศึกษาต่อ
กิจกรรมโรงเรียนปี 53
โครงการอย.น้อย
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย
ปราศจากสารปนเปื้อน จึงมีการดำเนินกิจกรรม อย.น้อย เพื่อให้นักเรียน ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการเลือกบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย ทั้งยังสอดคล้องกับการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย
 
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้หลักการเลือกบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนแกนนำ ให้มีบทบาทในการรณรงค์ให้ความรู้ และดำเนินกิจกรรม
ขยายผลสู่เพื่อนนักเรียนและชุมชน
3. เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการบริโภคอาหาร

 
กิจกรรม อย.น้อย ของโรงเรียน


กิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน     
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kanittha_aey@hotmail.com
...