หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
       
  1. นายทองอยู่ ขุนอักษร 2458 - 2455  
  2. นายละ วิรินทรางกูล (ขุนวิรินทรางกูล) 2466 - 2467  
  3. นายอินคำ สัตยารักษ์ 2468 - 2470  
  4. นายปั๋น พรรณปวง 2470 - 2474  
  5. นายเป็ง ไชยวงศ์ 2475 - 2493  
  6. นายคำ เทพนามวงค์ 2493 - 2500  
  7. นายสุวรรณ จันทร์พัฒน์ 2500 - 2505  
  8. นางบัวผัน สุจริตจันทร์ 2505 - 2516  
  9. นางวนิดา ณ ลำปาง 2516 - 2521  
  10. นางสาวบุญมี เจริญสุข 2521 - 2527  
  11. นางอำพัน ฝั้นแก้ว 2527 - 2529  
  12. นายประเสริฐ ศิริราช 2529 - 2532  
  13. นางมณีวรรณ พ้นภัยพาล 2533 - 2535  
  14. นางภัทราภรณ์ นันทวงศ์ 2536 - 2541  
  15. นางมณีวรรณ พ้นภัยพาล 2541 - 2546  
  16. นางประนอม สายโกสุม 2546 - 2551  
  17. นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ 2552 - 2558  
  18. นางสาววรญา วิไลรัตน์ 2558 - ปัจจุบัน  
 
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kanittha_aey@hotmail.com
...