หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ผลงาน / สื่อ / นวัตกรรม

 

ชุดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เรื่อง Amazing Word
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางสาวดลฤดี กลั่นภูมิศรี
บทคัดย่อ
นวัตกรรม

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ตามรูปแบบ
การสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง น้ำ อากาศ
และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นางสาวนฤมล ไชยบุญเรือง
บทคัดย่อ
นวัตกรรม

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางสาวธนพร ปัญญาผูก
บทคัดย่อ
นวัตกรรม

หนังสือภาพประกอบคำ
ระดับปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2


นางสาวกรรณิการ์ ชาจีน


กิจกรรมการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์
ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2


นางสาววลาวัลย์ ธะนะวงศ์
หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง
ระดับปฐมวัย


นางเพ็ญศรี เถาแปง

หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน
ชุด เรียนรู้โลกไอที
วิชาคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


นางกนิษฐา ชุ่มเชื้อ


   
 
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kaniss.aey@gmail.com
...