ผลงาน / สื่อ / นวัตกรรม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นางสาวรัชนี ชมชื่น

Life 1 :
1) ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ
2) ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
3) แบบทดสอบหลังเรียน

Life 2 :
1) โซ่อาหารและสายใยอาหาร
2) โซ่อาหารและสายใยอาหาร
3) โซ่อาหารและสายใยอาหาร
4) แบบทดสอบหลังเรียน

Life 3 :
1) การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
2) แบบทดสอบหลังเรียน

Life 4 :
1) แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ(การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม)
2) แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
3) แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
4) แบบทดสอบหลังเรียน

Life 5 :
1) สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
2) ชนิดของขยะ
3) ตรวจปริมาณขยะ
4) แบบทดสอบหลังเรียน

Life 6 :
1) การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ(ปริมาณฝุ่นละออง)
2) ฝุ่นละออง
3) แบบทดสอบหลังเรียน

แบบฝึกเสริมทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นายวรวิทย์ วรฉัตร

บทคัดย่อ
แบบฝึกเสริมทักษะ เล่มที่ 1
แบบฝึกเสริมทักษะ เล่มที่ 2
ชุดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง Amazing Word
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางสาวดลฤดี กลั่นภูมิศรี

บทคัดย่อ

นวัตกรรม
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ตามรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง น้ำ อากาศ
และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนฤมล ไชยบุญเรือง


บทคัดย่อ
นวัตกรรม
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวธนพร ปัญญาผูก


บทคัดย่อ
นวัตกรรม
หนังสือภาพประกอบคำ
ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวกรรณิการ์ ชาจีน

นวัตกรรม
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2


นางสาววลาวัลย์ ธะนะวงศ์

นวัตกรรม
หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง
ระดับปฐมวัย


นางเพ็ญศรี เถาแปง


นวัตกรรม
หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน ชุด เรียนรู้โลกไอที
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางกนิษฐา ชุ่มเชื้อ


นวัตกรรม
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kaniss.aey@gmail.com
...