รายงานการพัฒนาหนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน ชุด เรียนรู้โลกไอที
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)  สร้างและพัฒนาหนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน
ชุดเรียนรู้โลกไอที กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน ชุดเรียนรู้โลกไอที กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (3) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน ชุดเรียนรู้โลกไอที กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง  จำนวน 24 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นห้องเรียนที่ผู้ศึกษาเป็นที่ปรึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน ชุด เรียนรู้โลกไอที จำนวน 8 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน ชุดเรียนรู้โลกไอที กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า T (t – test)
ผลการศึกษาพบว่า
1.  หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน ชุดเรียนรู้โลกไอที กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.53/83.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน ชุดเรียนรู้โลกไอที กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.  นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน ชุดเรียนรู้โลกไอที กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก

 

ผู้จัดทำ

นางกนิษฐา ชุ่มเชื้อ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง


 
หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน ชุด เรียนรู้โลกไอที
เล่ม 2
จากลูกคิดมาสู่คอม

เล่ม 3
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร

เล่ม 5
ระบบเครือข่าย

เล่ม 6
ท่องโลกอินเทอร์เน็ต

เล่ม 7
คิดก่อนคลิก

เล่ม 8
ทำไมต้องมีซอฟต์แวร์
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kanittha_aey@hotmail.com
...