หนังสือภาพประกอบคำ ระดับประถมวัย
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)

หนังสือภาพประกอบคำ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นสื่อประกอบกิจกรรมเสริมประสบการณ์
เพื่อพัฒนาค
วามสามารถทางภาษาด้านการอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ที่ใช้หนังสือภาพประกอบคำ
สำหรับเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2/1 (อายุ 4 – 5ปี)
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยมีจำนวน  3  เล่ม  ดังนี้
                   
เล่มที่ 1 เรื่อง  ดอกไม้แสนสวย

                   
เล่มที่ 2 เรื่อง  ผีเสื้อแสนสวย

เล่มที่ 3 เรื่อง  ผัก ผลไม้

ผู้จัดทำ

นางสาวกรรณิการ์ ชาจีน
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง


 
เล่ม 1 ดอกไม้แสนสวย


เล่ม 2 ผีเสื้อแสนสวย
เล่ม 3 ผักผลไม้
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kanittha_aey@hotmail.com
...