ประวัติโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)

เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
   
 
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
มีเนื้อที่ 3 งาน 11 ตารางวา โรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2458 ในบริเวณคุ้มหลวง ตามความเห็นชอบ
ของเจ้าหลวง คือ เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ซึ่งเป็นเจ้าเมืองลำปางในสมัยนั้น โดยให้ขนานนามโรงเรียนว่า
“โรงเรียนเจ้าชื่น” ตามชื่อเจ้าเมืองชื่น ผู้เป็นภรรยา ซึ่งได้ถึงแก่พิราลัยไปแล้ว มีครูทำการสอน 3 คน เปิดทำการสอนแบบไม่แบ่งระดับชั้น

ต่อมา พ.ศ. 2461ได้ย้ายสถานที่จากบริเวณคุ้มหลวงมาเรียนที่บริเวณด้านหน้าของวัดกลาง (วัดบุญยืน)
อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ ซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้เป็นโรงบิลเลียด และโรงเรียนของเจ้าหลวง

ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) เป็นอาคารตึกสูง 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง มีห้องเรียนจำนวน 18 ห้องเรียน ซึ่งได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากกรมการปกครอง และงบประมาณสมทบจากเทศบาลนครลำปาง
รวมทั้งสิ้น 16 ล้าน 9 แสนบาท โรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kanittha_aey@hotmail.com
...