ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
       
 
รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง
 
  1. นายทองอยู่ ขุนอักษร
2458 - 2455
 
  2. นายละ วิรินทรางกูล (ขุนวิรินทรางกูล)
2466 - 2467
 
  3. นายอินคำ สัตยารักษ์
2468 - 2470
 
  4. นายปั๋น พรรณปวง
2470 - 2474
 
  5. นายเป็ง ไชยวงศ์
2475 - 2493
 
  6. นายคำ เทพนามวงค์
2493 - 2500
 
  7. นายสุวรรณ จันทร์พัฒน์
2500 - 2505
 
  8. นางบัวผัน สุจริตจันทร์
2505 - 2516
 
  9. นางวนิดา ณ ลำปาง
2516 - 2521
 
  10. นางสาวบุญมี เจริญสุข
2521 - 2527
 
  11. นางอำพัน ฝั้นแก้ว
2527 - 2529
 
  12. นายประเสริฐ ศิริราช
2529 - 2532
 
  13. นางมณีวรรณ พ้นภัยพาล
2533 - 2535
 
  14. นางภัทราภรณ์ นันทวงศ์
2536 - 2541
 
  15. นางมณีวรรณ พ้นภัยพาล
2541 - 2546
 
  16. นางประนอม สายโกสุม
2546 - 2551
 
  17. นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์
2552 - 2558
 
  18. นางสาววรญา วิไลรัตน์
2558 - 2560
 
  19. นางสาวณพัภทรชญาน์ สุวรรณเนตร
2560 - 2562
 
  18. นายประเสริฐ ต้นโนนเชียง
2562 - ปัจจุบัน
 
       
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kanittha_aey@hotmail.com
...