หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร


ข้อมูลของโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
     
   
     
  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)

โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที 6

ที่ตั้ง และ สภาพชุมชน

โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองมีประชาชนอยู่รวมกัน ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งเมืองเก่า คือ เมืองเขลางค์นคร เป็นย่านธุรกิจประเภทค้าส่ง สินค้าเกษตร และของใช้เบ็ดเตล็ด มีตลาดสดเทศบาล ตลาดเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ วัดบุญยืน วัดคะตึกเชียงมั่น
ทิศใต้ ติดต่อกับ สำนักงาน อบจ.ลำปาง (ศาลากลางเก่า) และ สำนักงานโยธาธิการจังหวัด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สถานีตำรวจ (เดิม)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ วัดป่าดัั๊วะ

 
     
 
แผนที่โรงเรียน
 
 
 
     
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kanittha_aey@hotmail.com
...