วัฒนธรรมองค์กร ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
     
    1. เคารพผู้อาวุโส  
    2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
    3. มีน้ำใจต่อกัน  
    4. ตรงต่อเวลา  
    5. ทำงานเป็นทีม  
    6. มีระเบียบวินัย  
    7. เสียสละเพื่อส่วนรวม  
    8. ซื่อสัตย์สุจริต  
    9. พูดจาสุภาพ  
    10. รักษาชื่อเสียงขององค์กร  
     
:: โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ::
โทรศัพท์ (FAX) 054-217043
Webmaster : kanittha_aey@hotmail.com
...